Tuesday, 22 October 2019

CONSULART 2019 - MACEDONIA DE NORD / NORTH MACEDONIA


CONSULART – MACEDONIA DE NORD

Luni, 30 septembrie 2019, la ora 19.00, la sediul Consulatului Onorific al Republicii Macedonia de Nord (str. Proclamația de la Timișoara nr 7), va avea loc, în cadrul proiectului Ecouri Europene CONSULART 2019, vernisajul expoziției ”BALCON/ БАЛКОН”, cu participarea artistului Ciprian Ciuclea (instalație de sunet) din România și a artistului din Macedonia de Nord, Igor Josifov (performance).
 ///

CONSULART - NORTHERN MACEDONIA

Monday, September 30th, 2019, at 7.00 pm, at the headquarters of the Honorary Consulate of the Republic of North Macedonia (str. Proclamația de la Timișoara nr 7), will take place the opening of the exhibition ”BALCON/ БАЛКОН” with the participation of Ciprian Ciuclea (sound installation) from Romania and Igor Josifov from Northern Macedonia (performance).

”BALCON/ БАЛКОН”
Consulatul Onorific al Macedoniei de Nord se află într-o clădire din vechea cetate a Timișoarei. Construită în 1716, ea a aparținut guvernatorului Banatului, Claudius Florimund Mercy (1666-1734), aici funcționând și fostul penitenciar civil (1907-1952). Mercy a dorit să se mute în ea (1720) pentru că era singura casă cu balcon din aceea vreme. Conceptul intitulat “Balcon /Балкон”, are ca punct de plecare elementul arhitectural al unei fațade exterioare sau interioare, care îmbină generic abordări artistice aflate la granița dintre public /privat, interior /exterior, micro- / macro-cosmos, fizic /metafizic. Instalația ce va rezulta în urma colaborării între artistul macedonean Igor Josifov și artistul român Ciprian Ciuclea (născut la Timișoara), va îmbina practicile artistului macedonean în realizarea de instalații în spații publice transpuse pe materiale textile și de utilizare a focului (marca artistului), și practica artistului timișorean ce recurge la instalații de lumină, sunet și video art, și va fi montată pe balconul din curtea interioară a clădirii. Curator Ciprian Chirileanu, artist vizual, Timișoara.
///
”BALCON/ БАЛКОН”

The Honorary Consulate of Northern Macedonia is located in the historic centre of Timișoara. Raised in 1716, the building belonged to the Governor of Banat, Claudius Florimund Mercy (1666-1734) and was used, from 1907 to 1952, as a civilian prison. Mercy moved there in 1720 because, at that time, it was the only house with a balcony. The concept entitled “Balcony /Балкон”, is based on the architectural element of an exterior or interior facade, that generically combines artistic approaches on the border between public /private, interior /exterior, micro- /macro-cosmos, physical /metaphysical. The installation that results from the collaboration between the Macedonian artist Igor Josifov and the Romanian artist Ciprian Ciuclea (born in Timișoara), will combine the practices of the Macedonian artist in creating installations in public spaces transposed on textile materials and the use of fire (the artist's brand), and the practice of the Timișoara artist who uses light, sound and video art installations, and will be mounted on the balcony in the inner courtyard of the building. Curator Ciprian Chirileanu, visual artist, Timisoara.Ciprian Ciuclea, Igor Josifov, Pavel Ernest Dupta (Consul, Honorary Consulate of 
Northern Macedonia), and Claudia Buzgău (from Honorary Consulate of Northern Macedonia) -  on the interior balcony, at the entrance to  
Honorary Consulate of Northern Macedonia
CIPRIAN CIUCLEA (Romania) - Fire Outbreaks, instalație de sunet (cinci tuburi albe cu difuzoare modulare).

“Time is the fire in which we burn” (Gene Roddenberry)

Distrugerea, cu variantele ei parțială și definitivă, a fascinat societatea și individul în aceeași măsură. Civilizațiile s-au ciocnit, transformat sau prăbușit, au fost șterse de buretele istoriei ori cataclisme naturale. Unele au fost uitate, altele au supraviețuit învăluite de legende. Distrugerea stă în logica evoluției Universului. Sistemele își pierd logica și organizarea iar informația degradată devine eroare. Creșterea entropiei este inevitabilă. Recentele evenimente din Pădurea Amazoniană, Siberia, Angola ori Congo nasc îngrijorări evidente. Problema mistuirii în flăcări a “fabricii de oxygen” devine una globală. Evenimentele forțate de intervenția umană asupra ecosistemelor sunt extrem de grave iar distanțele de manifestare și propagare a efectelor devin incontrolabile. Cu siguranță se impun acțiuni imediate. Comunitatea internațională are soluții dar acțiunile sunt sterile, ineficiente și permanent amânate. Convingerea este că această problemă (ca multe altele) se topește odată cu trecerea timpului și distanța față de focar. Așteptăm rezolvarea de la sine. Provocăm permanent dar stăm în afara ecuației regenerării. Surplusul dislocat de energie este folosit pentru consum. Focar de incendiu este o instalație de sunet cu o intervenție minimală în spațiu. Resursele folosite sunt de asemenea minime iar consumul de energie redus. Fișierul audio vorbește despre actualitatea degradării, dinamica transformării materiei și a unităților informaționale în proces de vulnerabilizare.

Scurtă biografie: Ca artist vizual și cercetător în domeniul realității mediate tehnologic (doctorand la Universitatea Națională de Arte București), Ciprian Ciuclea este interesat de caracteristicile conceptuale ale recepției informației. În proiectele sale colaborative, performative și interdisciplinare, precum Retro Walk Decades to the Sun (MNAC București, 2018), Comparative Structures (Festivalul de Arte Digitale din Atena, 2018 și Bienala Art Encounters Timișoara, 2017) sau Approximative Singularity, un solo show instalat concomitent în două locații ce a cuprins o serie de fotografii de laborator, obiecte multimedia, design de sunet, o simulare a conceptului de gaură neagră, un tub catodic, o casetă de lumină, o proiecție video (Borderline Art Space), dar și o instalație site specific verticală (Turnul de apă al Universității „Al. I. Cuza” Iași), sunt relevate preocupări legate de aspectele sociale ale comunicării, de interpretarea mesajelor, de contemplare și de supraveghere, toate acestea fiind raportate la o dimensiune științifică a existenței umane. Ciprian Ciuclea este fondator al platformei Experimental Project, al Bienalei Internaționale de Gravură Experimentală, precum și al Societății Române de Oftalmogenetică.///
Fire Outbreaks, sound installation (5 white tubes with speakers modular / minimal)
 “Time is the fire in which we burn” (Gene Roddenberry)

“Destruction, with its partial and definitive variants, fascinated society and the individual to the same extent. Civilizations collided, transformed or collapsed, were obliterated by the sponges of history or natural cataclysms. Some were forgotten, others survived by legends. Destruction lies in the logic of the evolution of the Universe. Systems lose their logic and organization and degraded information becomes error. The increase of entropy is inevitable. Recent events in the Amazonian Forest, Siberia, Angola or Congo give rise to obvious concerns. The problem of burning the flames of the “oxygen factory” becomes a global one. The events forced by human intervention on ecosystems are extremely serious and the distances of manifestation and propagation of the effects become uncontrollable. Certainly immediate action is required.
The international community has solutions but actions are sterile, inefficient and permanently delayed. The conviction is that this problem (like many others) melts with the passage of time and distance from the outbreak. We are waiting for the problem to solve by itself. We are constantly provoking but we are outside the regeneration equation. The surplus of dislocated energy is used for consumption. Fire outbreak is a sound installation with minimal intervention in space. The resources used are also minimal and the energy consumption is reduced. The audio file talks about the actuality of the degradation, the dynamics of the matter transformation and of the information units in the process of vulnerability.

Short Bio: Ciprian Ciuclea is a visual artist who lives in Bucharest. He is interested in interdisciplinary projects that focus mainly on the conceptual features of reception. The themes he explores are closely related to the social aspects of communication, interpretation of messages, contemplation and supervision, placed in relation to the scientific aspects of human existence. He is the Chairman of the Experimental Project and a founding member of the Romanian Society of Ophthalmogenetics. The latest projects: Retro Walk Decades to the Sun presented at the beginning of October 2018 at the National Museum of Contemporary Art Bucharest (collaborative, performative and interdisciplinary project), Comparative Structures presented at the 14th Athens Digital Arts Festival 2018 and the Art Encounters Biennial Timişoara 2017 or Approximative Singularity, a solo show installed in two locations, with a series of laboratory photos, multimedia objects, sound design, black hole concept simulation, cathode ray tube, light box and video projection at Borderline Art Space and a site specific sound installation in the vertical space of the Water Tower of “Al. I. Cuza” University of Iasi. Ciprian Ciuclea is a PhD candidate of the National University of Arts Bucharest, with a thesis on the interpretation of technologically mediated reality.IGOR JOSIFOV (Macedonia de Nord / North Macedonia)

Fire Within, instalație performativă
„Fire Within” este o instalație performativă pe care spectatorii o pot experimenta cu toate simțurile. Instalația oglindește lumea prin foc, evocând o conștientizare ineluctabilă că focul se află în noi. Reflecțiile focului se transformă în multe fațete, pornind de la costumația performerului, care este, de asemenea, o operă de artă ce devine ulterior instalație, până la intervenții pe hârtie, pe lenjerie ori pe obiecte de sticlă și ceramică. Igor Josifov folosește focul ca mediu de peste un deceniu, celebrându-l în câteva filme, instalații și spectacole. Pentru artist, „Fire Within” este o călătorie de auto-explorare, libertate și inspirație creatoare, reprezentând angajamentul său ferm față de foc, ca element al naturii ce alimentează constant procesele creșterii și inspiră adevărul.

Scurtă biografie

Igor Josifov (Macedonia, 1986) este un artist vizual și de performance care activează pe plan internațional începând cu anul 2000, când a expus la Muzeul Norvegian de Artă Contemporană din Oslo. În 2012, Muzeul Național de Artă Contemporană din Skopje (Macedonia) i-a dedicat o expoziție individuală: „Igor Josifov – Selecție de lucrări (2007-2012)”, la puțin timp după participarea sa la Muzeul de Artă Modernă din New York în 2010. Spectacolul său „2 - Dimensional” a devenit un studiu cultural realizat de 8 ori în toată lumea: la deschiderea Aripii moderne Renzo Piano de la Institutul de Artă din Chicago, „Estetica dispariției ”, Al Qasba, la Maraya Art Center, Sharjah UAE, Centrul cultural Onassis din Atena, Cite de la Mode din Paris, Le Quatrz din Brest și Abrons Art Center din New York. Josifov este cunoscut pentru diversitatea multiplelor sale lucrări și pentru modul în care folosește corpul uman pentru a-și împărtăși mesajul despre lumea contemporană. În rolul său de artist de performance, se bazează pe toate tipurile de media pentru a-și crea spectacolele, inclusiv tehnica unică de utilizare a focului prezentată în filmele sale „Taming Fire” (2014), „Burning Words” (2014), „Witness” (2015), „Unification” (2015), „Untie” (2016) și „Continuum” (2017). În 2015 a reprezentat Macedonia de Nord la ediția a doua Diplomatic Art din Timișoara. Igor Josifov a participat la a VIII-a Bienală Internațională de Artă Contemporană din Tashkent, la invitația Centrului Cultural European. În Tashkent, Josifov a prezentat două proiecte: la Muzeul de Stat al Artelor din Uzbekistan și-a prezentat noua instalație „Becoming Clear | Crushing Glass”, în timp ce la Galeria Națională a Artelor din Uzbekistan și-a prezentat spectacolul „Fire Inside” . Josifov participă la Bienala de la Veneția 2019 din Palazzo Mora, unde prezintă noul său proiect transformativ 'Че биде', Personal Structures, care va fi expus în perioada 11 mai – 24 noiembrie 2019 la Veneția.///


Fire Within, performative installation

“Fire Within” is a performative installation that the spectators can experience with all senses. The installation mirrors the world through fire, evoking an inescapable awareness that fire is in us. The reflections of the fire turn into many facets, starting from the costume of the performer, which is also a work of art that later becomes an installation, until interventions on paper, on linen or on glass and ceramic objects. Igor Josifov has used fire as a medium for over a decade, celebrating it in several films, installations and performances. For the artist, “Fire Within” is a journey of self-exploration, freedom and creative inspiration, representing his firm commitment to fire, as an element of nature that constantly nourishes the processes of growth and inspires truth.

Short Bio:

Igor Josifov (Macedonian, b. 1986) is a visual and performance artist who exhibits and performs internationally. Josifov began exhibiting his work in 2000 at The International Museum of Art in Norway and has since then exhibited and performed worldwide. In 2012, the National Museum of Contemporary Art in Skopje (Macedonia) devoted an artist's solo exhibition: Igor Josifov - selected works (2007-2012), shortly after his participation at the Museum of Modern Art in New York in 2010. Josifov’s performance ‘2 - Dimensional’ became a cultural study that was performed 8 times around the globe: on the opening of Renzo Piano's Modern Wing at the Art Institute in Chicago, 'Aesthetics of disappearance', Al Qasba, Maraya Art Centre, Sharjah UAE, the Onassis Cultural Center in Athens, Cite de la Mode in Paris, Le Quatrz in Brest and the Abrons Art Center in New York. Josifov is renowned for the diversity of his multiple works and the way he uses the human body to share his message about our contemporary world. In his role as a performance artist, he draws on all types of media to create his performances, including the unique technique of using fire that has been celebrated in his films 'Taming Fire' (2014), 'Burning Words' (2014), 'Wit-ness' (2015), 'Unification' (2015), 'Untie' (2016) and 'Continuum' (2017). ). In 2015 he represented Macedonia at the second edition of Diplomatic Art in Timișoara/ Romania. He participated at the VIII International Biennale of Contemporary Art in Tashkent upon an invitation from the European Cultural Center. In Tashkent Josifov presented two projects: at the State Museum of Arts of Uzbekistan he presented his new installation 'Becoming Clear|Crushing Glass', while at the National Gallery of the Arts of Uzbekistan he introduced his performance 'Fire Within'. Josifov takes part at the Venice Biennale 2019 in Palazzo Mora where he presents his new transformative project ‘Че биде‘ that is exhibited in Venice from May 11th until November 24th, 2019.


Ciprian Ciuclea, Pavel Ernest Dupta


Pavel Ernest Dupta with Igor Josifov work's, 
inside of the Honorary Consulate of Northern MacedoniaPavel Ernest Dupta (Consul, Honorary Consulate of Northern Macedonia), 
Simona Neumann (executiv director, TM2021), Ciprian Chirileanu, Igor Josifov (to the left of the image) and Ciprian Ciuclea (to the right, the center of the image)The performance of Igor Josifov – Fire Within – and 
the sound of Ciprian Ciuclea’s instalation – Fire Outbreaks

Conceptul general al proiectului Ecouri Europene Consulart:
„Proiectul Ecouri Europene Consulart urmărește punerea în valoare și includerea în circuitul cultural a unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative, interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat găzduiește evenimentul. Rezultatul colaborării va fi o instalație comună, concepută în funcție de locație (site-specific, adaptată spațiului în care va avea loc fiecare eveniment în parte) și care să aibă o componentă preponderent vizuală" (Asociația DIPLOMATIC ART Timișoara).
///
The CONSULART project aims to highlight and include into the cultural circuit unconventional spaces for artistic events, mainly buildings (and their neighborhoods) in which general and honorary consulates carry out their activity in Timisoara. Spaces intended for business, for living and in particular for consular activities will temporarily host collaborative, interdisciplinary and intercultural projects. Each project will involve a duo formed by an artist (visual artist/ musician/ writer/ anthropologist/ architect, etc) from Timisoara and one from abroad, in particular from the country whose consulate hosts the event. The result of the collaboration will be a joint, site-specific work, focusing on the visual component.

Ecouri Europene CONSULART 2019 este un proiect cultural realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara și implementat de Asociația Diplomatic Art.

Partener: Consulatul Onorific al Macedoniei de Nord.
"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii."
/// 

European Echoes CONSULART 2019 is a cultural project carried out in partnership with the Timișoara 2021 - European Capital of Culture Association, part of the Cultural Program TM2021 from 2019, funded by the Ministry of Culture and National Identity, co-financed by the City Hall of Timișoara and implemented by the Diplomatic Art Association.

Partner: the Honorary Consulate of Northern Macedonia.

"The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union or the Timișoara 2021 - European Capital of Culture Association".


Photos by Ciprian Chirileanu, Daliana Iacobescu and Renée RenardMai multe imagini / More images: